Statut

Fundacja Misterogrande

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Misterogrande, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gniezno.

 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celami Fundacji są:

  1. propagowanie chrześcijańskich wartości oraz chrześcijańskiej kultury i sztuki;

  2. działalność na rzecz rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

  3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  4. propagowanie i prowadzenie działalności ewangelizacyjnej; 

  5. integrowanie i aktywizacja społeczności chrześcijańskiej;

  6. wspieranie działalności Kościoła Katolickiego;

  7. prowadzenie badań naukowych z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych i humanistycznych, a także upowszechniania polskich i światowych wyników tych nauk,

  8. wspieranie rozwoju i umiędzynarodowienia polskich badań z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych i humanistycznych

 2. Działalności te prowadzone są przede wszystkim na rzecz osób szczególnie potrzebujących.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 2. Fundacja  jest  organizacją  pozarządową  prowadzącą  działalność  pożytku  publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego)  (Dz.U.  2003  r.  Nr  96  poz. 873).

 3. Fundacja  prowadzi  działalność  społecznie  użyteczną  w  sferze  zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 5.2 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 5. Fundacja  może  prowadzić  w  kraju  i  za  granicą  działalność  gospodarczą  wyłącznie w rozmiarach  służących  realizacji  celów  statutowych  czyli  na  prowadzoną  przez  siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

 6. Fundacja nie  działa  w  celu  osiągnięcia  zysku;  osiągany  dochód  przeznaczać  będzie  na realizację celów statutowych.

 7. Fundacja  może,  w  ramach  prowadzonej  działalności  statutowej,  udzielać  pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 5.2 niniejszego Statutu:

  1. organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, sesji naukowych, koncertów, wystaw, spektakli oraz masowych imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i religijnych;

  2. organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, spotkań oraz wyjazdów formacyjnych i integracyjnych;

  3. organizowanie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu, i upowszechnianiu wiedzy;

  4. tworzenie zaplecza informacyjnego w postaci bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, stron internetowych;

  5. pomoc w organizowaniu grupom/wspólnotom rekolekcji i pielgrzymek, w szczególności poprzez nieodpłatne administrowanie zgromadzonymi przez tę grupę/wspólnotę środkami pieniężnymi;

  6. działalność wydawniczą;

  7. udzielanie wsparcia finansowanego w formie stypendiów;

  8. udzielanie wsparcia finansowego osobom w trudnej sytuacji życiowej;

  9. współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi Kościoła Katolickiego, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami o podobnym profilu działania;

  10. organizowanie zbiórek publicznych.

 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

  2. dotacji i subwencji,

  3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub we współpracy z innymi podmiotami

  4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

  5. operacji finansowych,

  6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji - w przypadku jej podjęcia.

 3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli na podstawie posiadanej wiedzy i starannego działania ustali, iż stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym wypadku spadek odrzuca.

 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 7. W chwili utworzenia Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Decyzję o podjęciu, zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej podejmuje Rada. Fundacja  może  prowadzić  w  kraju  i  za  granicą  działalność  gospodarczą  w rozmiarach służących  realizacji  celów  statutowych  wyłącznie  jako  dodatkową  w  stosunku  do działalności pożytku publicznego. 

 8. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji w przypadku jej podjęcia może być działalność w zakresie :

  1. Działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

  2. Wydawanie książek (58.11.Z)

  3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)     

 9. Cały  dochód  z  ewentualnej działalności  gospodarczej  przeznaczony  będzie  na  działalność  statutową Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

 1. Władzami Fundacji są:

  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

  2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada składa się z 1 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 3. Na pierwszych członków Rady Fundatorzy powołują: ks. Przemysława Bartosza Kwiatkowskiego, Agatę Marię Mleczko, Marcina Tomasza Dudka. Pierwszym Przewodniczącym Rady zostaje Agata Maria Mleczko. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują swą uchwałą dotychczasowi członkowie Rady, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku ustania członkostwa Przewodniczącego Rady lub rezygnacji członka Rady z funkcji Przewodniczącego Rady, nowy Przewodniczący Rady jest wybierany przez Radę na najbliższym posiedzeniu.

 4. Członek Rady może przekazać w formie pisemnej swoją funkcję osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Opisane przekazanie funkcji może również nastąpić z chwilą śmierci osoby przekazującej, jeżeli tak stanowi jej pisemna dyspozycja. Osoba, której członek Rady przekazał funkcję  piastuje ją do końca kadencji Rady.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

  1. złożenia rezygnacji złożonej pisemnie do Przewodniczącego Rady,

  2. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  3. odwołania, o którym mowa w ust 5.,

  4. śmierci członka, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 11

 1. Do zadań Rady należy:

  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

  2. podejmowanie uchwałę o podjęciu, zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej,

  3. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

  4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

  5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

  6. podejmowanie uchwały o zmianie statutu Fundacji,

  7. podejmowanie uchwały o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

  8. podejmowanie uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

§ 12

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub pocztą elektroniczną. Przewodniczący Rady zwołuje Radę przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.

 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Przewodniczącego Rady bądź na pisemny lub mailowy wniosek złożony przewodniczącemu Rady przez Zarząd, lub przynajmniej dwóch członków Rady.

 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane przez Przewodniczącego Rady nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. Podczas głosowania lub posiedzeń Rady, członek Rady może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

 8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

 2. Do pierwszego składu Zarządu Fundatorzy powołują: Andrzeja Mleczko oraz Tomasza Michała Relewicza. Andrzej Mleczko zostaje powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, natomiast Tomasz Michał Relewicz na stanowisko Członka Zarządu.

 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,

  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  3. śmierci członka Zarządu,

  4. odwołania przez Radę.

 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 6. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  2. realizacja celów statutowych,

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  7. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

  8. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. 

 5. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, chyba że Zarząd jest jednoosobowy.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania po uprzednim wysłaniu wszystkim członkom Rady listów poleconych lub maili, nie później niż na 14 dni przed planowanym podjęciem uchwały, z informacją o zamiarze dokonania zmian w Statucie. Zmiana może dotyczyć również celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania po uprzednim wysłaniu wszystkim członkom Rady listów poleconych lub maili, nie później niż na 14 dni przed planowanym podjęciem uchwały, z informacją o zamiarze połączenia Fundacji z inną fundacją..

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki społecznej.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania po uprzednim wysłaniu wszystkim członkom Rady listów poleconych lub maili, nie później niż na 14 dni przed planowanym podjęciem uchwały, z informacją o zamiarze likwidacji Fundacji.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz osób, których wsparcie będzie realizować cele Fundacji.


Gniezno, 28 luty 2022 roku

Fundatorzy:
Marta i Grzegorz Bandzarewicz
Jolanta i Arkadiusz Buczek
Urszula i Marcin Dudek
Agata i Maciej Gramaccy
Karolina i Przemysław Hofman
Agnieszka i Arkadiusz Jaworscy
ks. Marcin Kąkol
ks. Przemysław Kwiatkowski
Agata i Andrzej Mleczko
Magda i Roman Rafińscy
Monika i Tomasz Relewicz
Karolina i Wojciech Włodarczyk
Karolina i Tomasz Zwierzchoń