Regulamin Kongresów
"Odkryj małżeństwo"

organizowanych przez Fundację Misterogrande

 1. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Misterogrande z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 9, 62-200, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000959697, posiadającą NIP 7842530328,
  zwanym dalej – Organizatorem.

 2. Przez Kongres rozumie się spotkanie organizowane przez Organizatora.

 3. Kongres ma charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani i zaakceptowani przez Organizatora Uczestnicy.

 4. Osoba, która:

  1. dokonała zapisu na Kongres przez formularz udostępniony na stronie misterogrande.pl/kongres

  2. dokonała określonej opłaty za uczestnictwo w danym Kongresie w terminie ustalonym przez Organizatora (Opłata)

  3. zaakceptowała niniejszy Regulamin, zwana jest dalej Uczestnikiem

 5. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie uczestnictwo w Kongresie:

  1. Własne;

  2. Własnych dzieci niepełnoletnich na dzień zgłoszenia - wraz z własnym zgłoszeniem uczestnictwa w Kongresie;

  3. Współmałżonka - wraz z własnym zgłoszeniem uczestnictwa w Kongresie.

 6. Opłata może być wnoszona za Uczestnika przez dowolny podmiot.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Kongresie.
 8. Uczestnik oświadcza, że podawane przez niego przy zgłoszeniu udziału w Kongresie dane osobowe są kompletne i zgodne z prawdą. Podanie nieprawdziwych danych osobowych może skutkować niemożnością uczestnictwa lub usunięciem Uczestnika z Kongresu.

 9. Wielokrotne zgłoszenie Uczestnika nie daje mu możliwości dysponowania kilkoma miejscami, ani zgłoszenia innych osób na te miejsca. Wyboru, które zgłoszenie zostanie uwzględniony dokonuje Organizator. Pozostałe zgłoszenia są traktowane jako nieważne i usuwane.

 10. Osoba niepełnoletnia może być Uczestnikiem Kongresu wyłącznie w towarzystwie będących Uczestnikami osób dorosłych - rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią. W przypadku odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Kongresie lub usunięcia z Kongresu ze względu na podstawę wynikająca z Regulaminu wszystkich osób towarzyszących uczestnikowi będącemu osobą niepełnoletnią, osoba ta także nie może brać udziału w Kongresie. Odmowa dopuszczenia niepełnoletniego Uczestnika do uczestnictwa w Kongresie lub usunięcie z Kongresu ze względu na podstawę wynikająca z Regulaminu nie uniemożliwia udziału dorosłym Uczestnikom towarzyszącym.

 11. W trakcie trwania kongresu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń

  i poleceń Organizatora.

 12. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie rejestracji bezpośrednio przed rozpoczęciem Kongresu (Rejestracja) lub w  trakcie Kongresu, stanowią podstawę do odmowy dopuszczenia do uczestnictwa lub usunięcia z Kongresu bez prawa do zwrotu Opłaty, w szczególności:

  1. nadużywanie alkoholu lub pozostawanie w stanie nietrzeźwości

  2. stosowanie środków odurzających lub pozostawanie pod ich wpływem

  3. zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika, bądź innych Uczestników,

  4. niestosowanie się do zarządzeń i poleceń Organizatora

 13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania Kongresu. Organizator nie ponosi i nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania Uczestnika.

 14. W przypadku rezygnacji z kongresu:

  1. Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o rezygnacji z Kongresu.

  2. Uczestnik nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby na zwalniające się miejsce. Takie prawo ma tylko Organizator.

  3. Zwrot Opłaty obowiązuje do 14 dni przed rozpoczęciem Kongresu, po tym terminie Opłata nie będzie zwracana, a cała suma zostanie przekazana na koszty organizacji wydarzenia i inne cele statutowe Organizatora.

 15. Na czas trwania Kongresu wymaga się przestrzegania Regulaminu Domu Rekolekcyjnego. W szczególności acz niewyłącznie na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje cisza nocna od 23:00 – 6:00.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren Domu Rekolekcyjnego (nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika), nie ubezpiecza Uczestników na czas trwania Kongresu i nie sprawuje pieczy nad Uczestnikiem.

 17. Podczas Kongresu zabrania się dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji

  i homilii.

 18. Uczestnik poprzez zgłoszenie wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w zakresie związanym z dokumentacją fotograficzną i filmową przeprowadzonego Kongresu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 19. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy podczas Rejestracji oraz w czasie trwania Kongresu, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 20. Akceptacja innego dokumentu ze zdjęciem należy do swobodnej decyzji Organizatora.

 21. Odmowa okazania dokumentu z ust. 19 lub 20 podczas Rejestracji lub w czasie trwania Kongresu lub odmowa akceptacji z ust. 20 podczas Rejestracji stanowią podstawę do odmowy dopuszczenia do uczestnictwa lub usunięcia z Kongresu bez prawa do zwrotu Opłaty.

 22. Dane osobowe zbierane w procesie zapisu na Kongres służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury związanej z organizacją i przeprowadzeniem Kongresu.

 23. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną oraz do Domu Rekolekcyjnego w celu rezerwacji noclegu.

 24. Uczestnik Kongresu ma prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Skorzystanie z tych uprawnień przed Kongresem lub w trakcie może skutkować niemożnością uczestnictwa lub usunięciem z Kongresu.
 25. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
  w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia przyjęcia zgłoszenia na Kongres przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Misterogrande z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 9, 62-200 - zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, które mogą wyniknąć z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmiany Regulaminu na niniejszej stronie internetowej.


Gniezno, 1 stycznia 2024 roku